Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
80 postów 45 komentarzy

Godny Ojciec

Godny Ojciec - Jestem Ojcem. Walczę z przemocą i pedofilią instytucjonalną. Od ponad 3 lat bronię rodziny przed nieludzką agresją biurokratów z MOPR. Los nie oszczędził moim najbliższym cierpień i gorzkich doświadczeń. Opisuję je jak umiem by ostrzec kole

Czekając na aresztowanie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przez ostatnie trzy lata widziałem tyle niezgodności z prawem, w działaniach tutejszych przedstawicieli państwa iż aresztowania spodziewam się w każdej chwili

 

 
Kiedy odebrałem na poczcie wezwanie na kolejną rozprawę i zapoznałem się z jego treścią zdziwiłem się. Nie było w nim najmniejszej wzmianki, że moje stawiennictwo jest obowiązkowe. W poprzednich wezwaniach sędzia zawsze takie pouczenie umieszczał, wraz z litanią szykan jakie spotkają mnie niechybnie w razie nie zastosowania się.
Tym razem tego nie było. Odczytałem to jako pozytywną zmianę koncepcji sądu, odwilż może... może nawet wolę szybkiego zakończenia tej żenującej farsy. Znam takie przypadki... Można tego dokonać poprzez zwykłe umorzenie. Na przykład ze względu na brak dowodów, albo tzw niską szkodliwość społeczną... - oba warianty mnie satysfakcjonowały. Nie jestem mściwy, nie zamierzam domagać się odszkodowań za trzy lata niszczenia mojej rodziny, za psucie dobrego imienia i fałszywe oskarżenia.
Na bezwzględne uniewinnienie nie liczyłem, z powodów politycznych.
Może w drugiej instancji jak złożę apelację... ?
Już wielokrotnie się przekonałem bowiem, że dla tutejszej (skierniewickiej) biurokracji nigdy przez gardło nie przejdzie nawet najmniejsze słowo przepraszam. Będą bronić swojego interesu grupowego jak KOD-owcy. O przyznaniu się do złej woli, niekompetencji bądź pomyłki jakiegokolwiek funkcjonariusza nawet nie mogłem marzyć.
Tak czy siak uznałem owo nieobowiązkowe wezwanie za dobrą wiadomość. Upewniłem się czy nic nie stoi na przeszkodzie by mój adwokat mnie tam samodzielnie reprezentował, poinformowałem że mam ważne sprawy rodzinne do załatwienia i zapomniałem o sprawie.
Proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie kiedy parę godzin później odebrałem telefon od pana mecenasa informujący, że właśnie sąd wydał postanowienie o aresztowaniu mnie rzekomo z powodu niestawiennictwa na rozprawie i uporczywe utrudnianie postępowania. Cóż za tupet, cóż za absurd!
Adwokat zaznaczył jednak żebym się nie martwił bo jak tylko otrzyma treść tego postanowienia wraz z uzasadnieniem to złoży w moim imieniu zażalenie.
Póki postanowienie nie jest prawomocne nikt nie ma prawa mnie aresztować. Teoretycznie oczywiście, czyli w świetle obowiązujących przepisów prawa. Problem, że w tej całej aferze tylko ja przejmuję się tym prawem.
Przez ostatnie trzy lata widziałem tyle niezgodności z prawem, w działaniach tutejszych przedstawicieli państwa iż aresztowania spodziewam się w każdej chwili.
W związku z powyższym postanowiłem napisać i złożyć swoje własne zażalenie niezwłocznie, Oparte jest ono wyłącznie na informacjach uzyskanych od mojego pełnomocnika przez telefon. Ale lepsze to niż wmawianie potem, że nic nie miałem przeciwko mojemu aresztowaniu gdyż, nie złożyłem zażalenia w terminie...
SĄD REJONOWY
W SKIERNIEWICACH
II Wydział Karny
 
WNIOSEK O UCHYLENIE POSTANOWIENIA SĄDU
z dnia 11 marca 2016 r.
o zastosowaniu tymczasowego aresztowania
oraz uchylenie Postanowienia o przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłych psychiatrów
lub ustalenie terminu badania psychiatrycznego, jeśli Sąd w/w Postanowienia o
dowodzie z opinii biegłych psychiatrów nie uchyli.
 
 
Uprzejmie wnoszę (z ostrożności procesowej) o uchylenie Postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, o którym się dowiedziałem z telefonu od mojego adwokata. Wydane zostało ono na
rozprawie w dniu 11 marca 2016 r., rzekomo z powodu, że nie uczestniczyłem w niej jak i w
zarządzonych przez Sąd badaniach psychiatrycznych. Nastąpiło to z niezależnych ode mnie i usprawiedliwionych powodów. Nadto w dniu 11 marca moja obecność na rozprawie nie była obowiązkowa
(dowód: wezwanie z dnia 02.02.2016.r. ). Byłem tam zresztą reprezentowany przez adwokata.
W tym miejscu ponownie oświadczam, że nie podzielam wątpliwości Sądu co do mojej
poczytalności. Wątpliwości te nigdy nie zostały przez Sąd sprecyzowane, czyli oparte na
rzeczywistych okolicznościach i dowodach.
Zgodnie z Uchwałą składu siedmiu sędziów z 16 czerwca 1977 r. (sygn. akt VII KZP 11/77,
OSNKW nr 7-8/1977, poz. 68), której nadano moc zasady prawnej – szczególny charakter
dowodu z opinii biegłych lekarzy psychiatrów przemawia „za koniecznością ograniczenia
dopuszczalności poddania oskarżonego badaniu tych biegłych w celu wydania opinii o stanie
jego zdrowia psychicznego tylko do tych wypadków, w których zachodzą uzasadnione – a
więc oparte na konkretnych okolicznościach i dowodach – wątpliwości w tym względzie”.
Nadto pragnę podkreślić, że postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie zostało już
zakończone przed blisko rokiem. Jednoznacznie wykazało ono, że nie popełniłem
zarzucanych czynów. Świadczą o tym między innymi
1. udokumentowane dowody iż tzw „poszkodowani” funkcjonariusze MOPR podawali
nieprawdę w odniesieniu do zdarzeń paralelnych będących przedmiotem rozpoznania
w sądzie rodzinnym,
2. podali kilka wzajemnie się wykluczających powodów najścia jak i wersji jego
przebiegu
3. sami potwierdzili, iż wielokrotnie w sposób rżący złamali obowiązujące procedury i przepisy prawa podczas tej interwencji jak i w dalszym postępowaniu,
4. nie wytworzyli w tej sprawie żadnej prawem przewidzianej dokumentacji.
5. Jarosław Rosłon pomimo wyłączenia ze sprawy już na wstępie, za wiedzą i zgodą swojej przełożonej Janiny Wawrzyniak prowadził ją do samego końca i to w sposób rażąco stronniczy, a nawet sam rozpatrywał skargi dotyczące jego osoby.
Wobec powyższego brak jest podstaw do dania wiary nieprawdziwym oskarżeniom Jarosława
Rosłona, oraz dodatkowego upokarzania mojej osoby badaniami psychiatrycznymi.
Zwłaszcza w sytuacji kiedy równolegle Sąd kilkakrotnie zbagatelizował i odrzucił moje znacznie lepiej uzasadnione wnioski dotyczące poddania opinii biegłych psychiatrów osoby funkcjonariusza MOPR Jarosława Rosłona. Zachowania Jarosława Rosłona od początku budziły nie tylko moje zaniepokojenie, zwłaszcza jego zdemoralizowanie, skłonność do konfabulacji zdecydowanie odrywająca się od realiów, wyraźne oznaki niezrównoważenia psychicznego i emocjonalnego, oraz poczucie jakiejś niezrozumiałej i wręcz chorobliwej misji daleko wykraczające poza zdrowy rozsądek, posiadane kwalifikacje i kompetencje. Człowiek ten w sposób ewidentny stanowił i nadal stanowi zagrożenie dla otoczenia, dobra mojej rodziny i bezpieczeństwa moich dzieci. Jestem przekonany, że wymienione cechy Jarosława Rosłona stanowią jedną z istotniejszych, pośrednich przyczyn śmierci mojego sąsiada, a jego podopiecznego pana D. któremu odebrano syna oraz zniszczono dobre imię z zastosowaniem podobnego, nieludzkiego schematu postępowania jak w odniesieniu do mojej rodziny.
Zgodnie z Postanowieniem SN z dnia 18 lutego 2009 r., IV KK 306/08:
„Żaden przepis prawa nie zwalnia sądu z obowiązku ustalenia, czy oskarżony, który według
opinii biegłych psychiatrów jest niepoczytalny w rozumieniu art. 31 § 1 k.k. popełnił
zarzucany mu czyn. Użyte sformułowania w art. 31 § 1 k.k. „w czasie czynu” oraz w art. 414
§ 1 k.p.k. „w chwili czynu” wskazują jednoznacznie, iż musi zachodzić zbieżność w czasie
dwóch zaszłości, a więc czynu oskarżonego oraz jego niepoczytalności”.
„W procesie karnym stan psychiczny oskarżonego ma znaczenie dopiero przy ustaleniu, że
dopuścił się on czynu zabronionego, co wynika również z treści art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.”
Z orzeczenia powyższego jednoznacznie wynika, że przed badaniem poczytalności należy
przede wszystkim wykazać, iż czyn zabroniony miał w ogóle miejsce. W niniejszej sprawie to
nie nastąpiło.
Wnosząc o uchylenie Postanowienia z dnia 11 marca 2016 r. o zastosowaniu tymczasowego
aresztowania, pragnę podkreślić, iż Prokurator wnioskuje o karę wobec mnie w wymiarze 5
miesięcy pozbawienia wolności, ale w zawieszeniu, w związku z tym pozbawienie mnie
wolności na 2 miesiące jest w oczywisty sposób niezgodne z misją oskarżyciela
publicznego. Jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, interesem mojej rodziny a
szczególnie dobrem moich dzieci, nad którymi sprawuję bezpośrednią opiekę.
Z wyżej wymienionych względów, wnioskuję jak podano na wstępie.
 

KOMENTARZE

 • @@@!
  Monteskiusz o władzy sądowniczej: Nie wolno oddać wymiaru sprawiedliwości w ręce strasznej władzy sądowniczej, w ręce określonej korporacji, bo to będzie największa tyrania jaką znamy....W Polsce sytuacja polega nie na tym, że niszczy się trzecią władzę wymiaru sprawiedliwości, tylko jest taka, że wymiar sprawiedliwości uzurpuje sobie rolę legislatury, bo de facto mamy trzecią izbę parlamentu, która może zanegować istnienie dowolnej ustawy odwołując się do jakiegoś ducha bliżej niesprecyzowanego, to efekty są jakie są. Widzieliśmy to w latach 2005-2007....Reforma wymiaru sprawiedliwości to jest najtrudniejsza i najbardziej niezbędna rzecz jaka stoi przed obecną władzą. Podstawą do tego, żeby państwo funkcjonowało dobrze to jest wymiar sprawiedliwości. Nasze państwo funkcjonuje źle dlatego, że mamy taki a nie inny wymiar sprawiedliwości, który głównie zajmuje się obrona swoich szeroko rozumianych interesów, w splocie z interesami innych grup z którymi współpracuje. Będziemy widzieli rozmaite działania gdy ten establishment sądowy będzie robił wszystko, żeby zablokować tę reformę. Mam nadzieję, że nie zabraknie determinacji rządzącym żeby ją przeprowadzić, bo to byłoby coś absolutnie fundamentalnego....W Polsce wymiar sprawiedliwości odziedziczyliśmy bezpośrednio z PRLu. To jest korporacja, która się reprodukuje, która kooptuje swoich członków, która kształtuje ich na obraz i podobieństwo. Nie chcę powiedzieć że nie ma tam przyzwoitych sędziów w Polsce, ale nie oni dominują. Jest to rzeczywiście ciężka robota, żeby zmienić te struktury. To jest do zrobienia, i sprawa z Trybunałem Konstytucyjnym pokazała, że jest to do zrobienia. Ale jeżeli ktoś myśli, że odbędzie się to spokojnie i będzie temu towarzyszyła debata merytoryczna to sądzę, że jest w grubym błędzie. Mam nadzieję, że PiS zlikwiduje tę zdeprawowaną kastę komuchów, postkomuchów, ubeków, esbeków, tajnych współpracowników i ich pomiotów.
 • @kula Lis 66 09:47:29
  Trzeba by zacząć od przywrócenia kary śmierci dla skorumpowanych sędziów i powołać Trybunał Ludowy do jej orzekania
 • @Godny Ojciec 10:03:13
  http://niezalezna.pl/92918-taka-pozyje-byla-sedzia-kosi-niezla-emeryture-i-ma-37-lat Ona poszła na układ z tymi przestępcami z ratusza, temu bandziorowi wszystko umorzyła, a a on jej załatwił papiery rentowe. A teraz trzeba wziąć Innych lekarzy i zrobić jej nową komisję. Ciekawe jaka to jest choroba zabraniająca siedzieć na krześle i klepać jakie pierdoły? No jaka? Kolejne "polskie" nazwisko ...to jest ta właśnie kasta z tych ajwaj w 90% okupująca sądy!Jak się przesieje tzw. sędziów, prokuratorów, adwokatów i ustali się pewną kwotę w stosunku do "wielkości-mniejszości" i powie się kto jest Polakiem, to wtedy te cymbergaje przestaną nas oszukiwać! Wszawicę mamy! Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja. Panie ministrze Ziobro, kosę w rękę i ciąć te chwasty w togach! Minister Ziobro powinien podejrzany przypadek wysłać ponownie na komisję lekarską lekarzy sądowych. Emerytura z powodu złego stanu zdrowia? W takich przypadkach co najwyżej renta i to TYLKO gdy jest się całkowicie niezdolnym do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Jak się to ma do nagłaśnianych przypadków gdy obłożnie chorego potraktowano jako zdolnego do pracy argumentując że ma głowę i może nią pracować. Ci sędziowie, prokuratorzy, którzy mają nie jedno na sumieniu uciekli na emerytury, renty ze strachu. Wysłać ich na komisje lekarskie. To nie KRS powinien orzekać o złym stanie zdrowia ale orzecznik ZUS Z takim stażem byłoby gówno nawet jakby na wózku jeździła. Rozwiązać wymiar niesprawiedliwości w Polsce i powołać jeszcze raz sędziów i prokuratorów, czyli opcja zero. Dla siebie wielotysięczne emerytury a jednocześnie wydawali wyroki odbierania przemocą płaczące i wystraszone dzieci rodzicom tylko dlatego, że są BIEDNI. Takie mamy państwo, w którym są równi i równiejsi. Dominują niczym nie uzasadnione przywileje, a sędzia to zawód, jak każdy inny. Należy skończyć z przywilejami sądowniczej oligarchii i kasty urzędasów w sądach. To tacy sami ludzie, jak inni. Demokracja wymaga równości praw ludzi, a wszelkie przywileje zaprzeczają jej. Ciekawe ile jest takich tzw. " sędzin " i " sędziów " w stanie spoczynku żerujących na społeczeństwie. Tzw. kasta sędziowska dba o siebie znakomicie. Sami nigdy się nie zlustrują ani nie naprawią, a min. Ziobro czyni tylko ruchy pozorowane aby tego stanu status quo nie naruszyć. Francuzi już dawno stwierdzili, że taki stan może zmienić wyłącznie rewolucja. Nie ma co się rozpisywać nad układem Trójmiejskim tylko odebrać emeryturę a babę do archiwum wygonić i niech kurze ściera. Pieniądze są z naszych podatków a nie słyszałem żeby Polska była pod zaborem prawników więc gdzie problem?
  Internet to jednak potęga w demaskowaniu oszustw! Taka chora? a już została miejskim rzecznikiem konsumentów! Informacja o wyniku naboru na MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW!

  Urząd Miasta Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

  Adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

  Wyniki naboru:
  Imię i nazwisko: Maria Bradtke
  Zamieszkała: Gdynia
  Uzasadnienie: Pani Maria Bradtke posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Kandydatka ukończyła aplikację sędziowską. Pani Maria Bradtke posiada paroletni staż pracy, podczas którego zdobyła bogate doświadczenie z zakresu wiedzy prawniczej, w tym prawa konsumenckiego. Kandydatka przedłożyła bardzo dobre rekomendacje na stanowisko rzecznika konsumentów od poprzedniego pracodawcy. Nabyta przez kandydatkę praktyka zawodowa, umiejętność obsługi trudnego petenta, wysoka kultura osobista, odpowiada zadaniom oczekującym na stanowisku, będącym przedmiotem naboru.
  Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Ps..Bardzo dobre, na emeryturkę 6,800 zł po 3-ch latach pracy pani sędzia przeszła z uwagi na stan zdrowia psychicznego, ale Miejskim Rzecznikiem Konsumentów może być (ciekawe za ile?) bo konsumentom nie przeszkadza stan zdrowia b. sędziny. Trzymajcie się konsumenci w Gdyni.
 • @Godny Ojciec 10:03:13
  Przecież jest gotowa ustawa z 1921 tylko reaktywować, przepisy w niej zawarte stanowczo i bez skrupułów wprowadzać w życie i po zawodach.. Ustawa z dnia 18 marca 1921 roku o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników. (Dz. U. Nr 30 poz. 177)


  Art. 1. Urzędnik, winny popełnienia w związku z urzędowaniem i z pogwałceniem obowiązków urzędowych i służbowych:

  kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), albo udziału w tychże (art. 51 k. k. ros. Z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47 – 49 niem. k. k. z r. 1871), jeśli mienie skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone) było mu dostępne lub powierzone z powodu służby lub stanowiska służbowego;
  oszustwa lub udziału w niem (art. 51 k. k. ros. Z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47 – 49 niem. k. k. z r. 1871), jeśli oszustwo popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządził innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych, albo przekręcania lub ukrywania prawdziwych - będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

  Art. 2. Urzędnik, winny:

  przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej;
  innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zysku i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych w b. dzielnicach rosyjskiej i pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku
  - będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

  Art. 3. Urzędnik winny przyjęcia w związku z rozstrzyganiem spraw urzędowych lub służbowych bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych be zamiaru skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej, ulegnie karze ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15.

  Art. 4. Winny udziału w przestępstwach, przewidzianych a art. 1 i w ust. 2 art. 2 tej ustawy, o ile udział taki nie pociąga za sobą kary surowszej w myśl art. 1, będzie karany ciężkim więzieniem (domem karnym) od 4 do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo – będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

  Art. 5. Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich,chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika za pomocą podarunku, bądź innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy tychże do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, lub dopuszcza się udziału w przestępstwie, przewidzianem w ust. 1 art. 2 niniejszej ustawy – będzie karany ciężkim więzieniem (domem karnym) od 4 do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo – będzie krany śmiercią przez rozstrzelanie.
  Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich,chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika do przestępstwa, przewidzianego w art. 3 niniejszej ustawy, lub w tem ostatniem przestępstwie dopuszcza się udziału, będzie karany więzieniem (w b. dzielnicy austriackiej – ścisłym aresztem) od 1 miesiąca do 1 roku.
  Jednak będzie wolny od kary ten, kto przyczyni się do wykrycia lub udowodnienia dokonanego przekupienia, zanim władza, powołana do ścigania, dowie się o jego czynie.

  Art. 6. Przepisy ustaw karnych dzielnicowych o prawie nadzwyczajnego łagodzenia lub zamiany kary nie stosują się do przestępstw, przewidzianych w niniejszej ustawie; wszakże w wypadkach mniejszej wagi lub w razie uznania okoliczności łagodzących sad wymierzy za przestępstwa, przewidziane w art. 1 – 5 ustawy niniejszej, w miejsce kary śmierci, karę ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15, karę zaś ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15 wyznaczy w rozmiarze od 1 roku do 4 lat.

  Art. 7. Przestępstwa, wymienione w art. 1 – 4 i cz. 1 art. 5 niniejszej ustawy, uważane będą za zbrodnie; przestępstwo, przewidziane w cz. 2 art. 5 za występek.
  Usiłowanie będzie karane na równi z dokonaniem.
  Karom za udział, przewidzianym w art. 4 i 5 niniejszej ustawy, ulegają również osoby, nie będące urzędnikami.

  Art. 8. W wypadku przestępstw, przewidzianych w art. 2, 3 i 5 niniejszej ustawy, należy otrzymany podarunek lub wartość tegoż uznać za przepadłe na rzecz Skarbu Państwa.
  Art. 9. Urzędnikiem w rozumieniu ustawy jest ten, kogo odpowiednia ustawa karna w chwili popełnienia przestępstwa za urzędnika uważa (art. 636 cz. 4 k. k. ros. Z r. 1903, § 101 austr. u. k. z r. 1852 i § 359 niem. k. k. z r. 1871).

  Art. 10. Ustawa niniejsza nie stosuje się do osób, które w chwili popełnienia przestępstwa nie ukończyły lat 21; nie dotyczy to przestępstwa, przewidzianego w cz. 2 art. 5 ustawy niniejszej.

  Art. 11. Przepisy ustawy niniejszej nie stosują się do udziału, przewidzianego w § 49a niem. k. k. z r. 1871, tudzież do wypadków, przewidzianych z art. 151 cz. 3 k. k. ros. Z r. 1903 i w § 9 austr. u. k. z r. 1852).

  Art. 12. Przepisy szczególne ustaw karnych, stanowiące o karach łagodniejszych lub o bezkarności kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), nie będą stosowane do urzędników, odpowiadających według ustawy niniejszej. Jeśli jednak winny kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) dobrowolnie zwrócił mienie kradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone), albo w inny sposób wynagrodził szkodę, zanim jego wina ujawniona została przed władzą do ścigania przestępstw powołaną, - wolny będzie od kary.

  Art. 13. Sprawy o przestępstwa, przewidziane w ustawie niniejszej, o ile nie stosuje się postępowania uproszczonego, rozpoznawane będą co do winy i kary we wszystkich instancjach przez sad karny w składzie 3 sędziów państwowych.
  W b. dzielnicy rosyjskiej wyroki sadu pierwszej instancji we wszystkich sprawach, do których stosuje się niniejsza ustawa, są ostateczne i mogą być zaskarżone jedynie przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o zaskarżeniu wyroków w drodze kasacji.
  Jeżeli przestępstwo jest zbrodnią, należy wyznaczyć oskarżonemu obrońcę z urzędu, o ile nie ma on obrońcy z wyboru.
  W b. dzielnicy austriackiej stosuje się odpowiednio przepis § 341 proc. kar.

  Art. 14. Winni przestępstw, popełnionych przed wejściem w życie ustawy niniejszej, ulegną karze w myśl ustaw dotychczasowych, o ile przepisy ustawy niniejszej nie przewidują łagodniejszej kary.
  Art. 15. Do osób wojskowych należy stosować ustawę z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. Nr 64, poz. 386) ze zmianami, zawartymi w ustawie z dnia 17 grudnia 1920 roku (Dz. Ust. z1921 r. Nr 2, poz. 4).
  Przepisy ustawy niniejszej stosują się odpowiednio i w wypadkach, gdy przestępstw, przewidzianych w art. 4 i 5 dopuszczono się odnośnie do osób, podlegających sadownictwu wojskowemu.

  Art. 16. Rada Ministrów władna będzie uchylić moc obowiązującą ustawy niniejszej uchwałą, zatwierdzoną przez Naczelnika Państwa i ogłoszoną w Dzienniku Ustaw. Z chwilą wejścia w życie tej uchwały postanowienia ustaw karnych, uchylone, zmienione, lub ograniczone w swem działaniu skutkiem przepisów ustawy niniejszej, odzyskują moc prawną.

  Art. 17. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia; równocześnie traci moc ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa, popełnione z chęci zysku (Dz. Ust. Nr 11, poz. 60) tudzież rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. Nr 73, poz. 501) w przedmiocie poddania przestępstw, popełnionych przez urzędników z chęci zysku, orzecznictwu sądów doraźnych, oraz oparte na nim rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1921 r. (Dz. Ust. Nr 18, poz. 101).

  Art. 18. Wykonanie tej ustawy należy do Ministra Sprawiedliwości, a w b. dzielnicy pruskiej – do Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

  Marszałek: Trąmpczyński
  Prezydent Ministrów: Witos
  Minister Sprawiedliwości: w. z. Dr. J. Morawski
  Minister b. Dzielnicy Pruskiej: W. Kucharski

  Źródło: sejm.gov.pl
 • @Katana 11:15:09
  W co ty się k.. katana bawisz z tym 5*?
  Myślisz, że kogokolwiek obchodzi co ty uważasz za "kreatywność"?
  Masz jakiś pomysł na to jak sprawić by nihiliści i sataniści przestali definiować w systemie prawa stanowionego co jest dobrem a co złem?
 • @Godny Ojciec
  Czytajcie jakie bezczelne z tupetem te POubeckie POpłuczyny!
  Trybunał w Strasburgu przyjął skargi na Zbigniewa Ziobro
  Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przyjął skargi 50 prokuratorów na Zbigniewa Ziobro - poinformowało w piątek Radio ZET. W październiku ub.r., w mediach pojawiły się informacje o zaskarżeniu przez polskich prokuratorów "niezrozumiałych decyzji ministra Ziobro o przeniesieniach". Prokuratorzy, którzy zgłosili skargę do Strasburga wskazywali, że padli ofiarą pozornej reformy prokuratury. Dlaczego? Bo minister Zbigniew Ziobro przeniósł ich na niższe stanowiska do prokuratur rejonowych, a przez to jak mówią prokuratorzy, zostali zdegradowani arbitralną decyzją ministra i to bez możliwości odwołania się. Prokuratorzy podkreślali także, że nigdy nie poznali uzasadnienia decyzji ministra Ziobry, a przez to, jak utrzymują, minister naruszył wytyczne Rady Europy z Karty Rzymskiej i zalecenia Unii Europejskiej dotyczące roli prokuratury w wymiarze sprawiedliwości. Jaki: skarży się zaledwie garstka śledczych. Resort odpowiadał wówczas, że przeniesienia do innych zadań służbowych odbywały się w zgodzie z obowiązującymi przepisami i zachowaniem praw osób, których decyzje te dotyczyły. Skarży się zaledwie garstka śledczych. W prokuraturze mamy 6 tys. śledczych. Problem mieliby ci prokuratorzy, jakby ludzie zaczęli się na nich skarżyć za to, jak działała prokuratura - mówił w Radiu Zet wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Wprowadzona w marcu ub.r. reforma prokuratury polegała m.in. na połączeniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, rozdzielonych w marcu 2010 r. Jeden z przepisów stanowił, że z dniem wejścia ustawy w życie wygasają kadencje prokuratorów powołanych do pełnienia funkcji w jednostkach prokuratury powszechnej. Ps..Sitwa i "najwyższa kasta" ludzi skarży. Święte krowy myślą, że są nietykalni a stanowiska dożywotnie.
 • @Katana 11:16:21
  A co? złe? Takiego właśnie prawa na dziś w Polsce brakuje.
 • @Katana 13:41:27
  Naucz się poprawnie pisać. Ja mówię ci jasno: spierdalaj i pierdol się, jaśniej już nie mogę.
 • @Katana 13:58:58 to teraz odpowiem ci wierszem.
  Żałowała mrówka żółwia, że w skorupie siedział
  a żółw wyjrzał ze skorupy i tak jej powiedział
  "Stara qurwo, CHCWD"
  i znów schował się w skorupę.
 • @Godny Ojciec
  To z naszych pieniędzy Państwo płaci za sędziów składki i w rzeczywistości funduje im emerytury i renty. Rocznie, jak szacuje Money.pl, te przywileje kosztują budżet 1,3 mld złotych. To aż 30 proc. tego, co wydaje się na system sprawiedliwości w Polsce. Wynagrodzenie zasadnicze sędziów w danym roku oblicza się jako iloczyn przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale roku poprzedniego oraz mnożnika dla poszczególnych stanowisk. Bazą do ustalania wynagrodzenia zasadniczego w 2014 roku była kwota 3612,51 zł. Od wynagrodzenia sędziów nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS). Oznacza to, że sędziowie zarabiający tę samą kwotę, co przeciętny obywatel, dostają na rękę znacznie więcej. Jeżeli chodzi o wysokość zarobków prokuratorów, im wyższą funkcję piastują - tym są one wyższe. Prokurator Generalny osiąga miesięczne zarobki w wysokości nawet 17 tys. zł miesięcznie. Z kolei wynagrodzenie prokuratora rejonowego zaczyna się już od 7,5 tys. zł miesięcznie. Prokuratorzy otrzymują dwa rodzaje dodatków: funkcyjny oraz za wysługę lat. Przykładowo, Prokurator Generalny do pensji zasadniczej otrzymuje dodatkowo ponad 4,3 tys. zł. Dlaczego od wynagrodzenia sędziego nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne? A mamy ponad 10 tys. sędziów , najwięcej w europie. Francja dwa razy większa od Polski ma ich 5 tys. To z czyich pieniędzy mają wypłacane sowite emerytury ? Do tego dochodzi prawie 14 tys. prokuratorów , 42 tys. urzędników sądownictwa a średnio na rozstrzygnięcie sprawy czeka 830 dni a w krajach słabo rozwiniętych 609 dni. No i tym sposobem zajmujemy drugie miejsce w rozstrzyganiu spraw tyle że od końca. Art. 32. Konstytucji Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Czy sędzia może nie płacić składek na ZUS i dostać emeryturę 75% ostatnich poborów od tego co nie płacił, a Polak 42% jak dobrze pójdzie płacąc całe życie? To jest ta równość i demokracja? To jest złodziejstwo i łajdactwo.
 • @Godny Ojciec
  Ziobro uzdrawia system. Tylko radykalne i bezkompromisowe działania mogą uzdrowić dziś organa stojące na straży bezpieczeństwa i porządku w Polsce. Bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę Zbigniew Ziobro, który konsekwentnie wprowadza w życie zapowiedziane wcześniej, często niepopularne wśród objętych nimi grup zawodowych reformy. Po zmianach w prokuraturze przyszedł czas na sądownictwo. Afera korupcyjna w krakowskim sądzie apelacyjnym przepełniła tylko czarę goryczy. Wprowadzenie zmian zaproponowanych przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego jest więc bardzo potrzebne. To pierwszy projekt przepisów, który ma dać realny oręż do pozbywania się z sądownictwa czarnych owiec. Nie brak ich i w innych profesjach, jednak to właśnie sędziowie znajdowali się dotychczas ponad wszelką kontrolą, co niestety do prywatnych celów wykorzystywała część z nich.
 • @Godny Ojciec jednak jest nadzieja na zmiany.
  Platforma boi się tego, jak diabeł święconej wody. Urzędnicy poniosą karę!!!...Chcemy pokazać, że przestępcy i oszuści nie będą bezkarni. Urzędnicy, którzy działali pod płaszczem rządzącej Warszawą Platformy Obywatelskiej, którzy pozwalali na przekazywanie oszustom bezprawnie nieruchomości i kamienic wartych setki milionów, też poniosą odpowiedzialność karną zapowiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Na antenie TVP Ziobro przypomniał, że od kiedy został Prokuratorem Generalnym, to zlecił analizę spraw, które toczyły się w Warszawie. Niestety, prawie wszystkie były zamiecione pod dywan. W efekcie tej analizy zostało podjętych trzydzieści śledztw. W tej chwili prowadzonych jest ich ponad sto powiedział. Chcemy pokazać, że przestępcy i oszuści nie będą bezkarni. Urzędnicy, którzy działali pod płaszczem rządzącej Warszawą Platformy Obywatelskiej, którzy pozwalali na przekazywanie oszustom bezprawnie nieruchomości i kamienic wartych setki milionów, też poniosą odpowiedzialność karną zapowiedział. Jak dodał Ziobro, tym, którzy bezprawnie zdobyli majątki, „często wyrzucając na bruk setki czy, w perspektywie lat tysiące, mieszkańców Warszawy” zostaną one odebrane. Będziemy bronić także tych, których dopiero chce się wyrzucić. Od tego jest państwo, żeby stać po stronie uczciwych i słabszych w zderzeniu z mafiami i klikami prawniczymi – podkreślił.
  Zdaniem szefa resortu dzika reprywatyzacja była działaniem świadomym. Sądzę, że było na to przyzwolenie. Prokuratorzy bali się, nie chcieli podpadać swoim przełożonym czy tym, którzy rządzili. Przez ostatnie lata w Polsce rządził obóz polityczny, którzy otworzył zieloną wyspę dla oszustów. W Warszawie działy się dantejskie sceny. W okrutny sposób zamordowano kobietę, panią Jolantę Brzeską. To w żaden sposób nie poruszało sumień ludzi, którzy rządzili Warszawą oraz mieli wpływ na organy ścigania i prokuraturę argumentował.
  Dopiero po pół roku naszych rządów udało nam się dokonać zmiany w prokuraturze, gdy odrzuciliśmy ustawę Platformy o tak zwanej niezależnej prokuraturze powiedział Ziobro i dodał, że tamta ustawa może była niezależna, ale „od interesów państwa i interesu publicznego”. Była zależna od różnych klik i układów, a w każdym razie była słaba wobec nich, bo nie chciała się narażać i prowadzić takich śledztw. Dlatego prowadzone są takie śledztwa, jest ich bardzo wiele. Prowadzone są także śledztwa wobec tych prokuratorów, którzy nie wywiązywali się ze swoich zadań. Oni też poniosą odpowiedzialność
  zapowiedział minister. Pytany o to, dlaczego zmiany dot. sankcjonowania dzikiej reprywatyzacji następują powoli, zaznaczył, że prokuratura w tych sprawach musi zebrać „bardzo skomplikowany materiał dowodowy, często związany z międzynarodową pomocą prawną”. W niektórych sprawach pojawiali się na przykład kuratorzy z Karaibów, albo kuratorzy osób, które miały po 120 czy 140 lat. Byli tu traktowani jako poważni, wiarygodni przedstawiciele rzekomych właścicieli. Urzędnicy miejscy pod nadzorem prezydent Gronkiewicz-Waltz wydawali tego typu ludziom, którzy powoływali się na dziwne pełnomocnictwa, warte miliony nieruchomości podkreślił i dodał, że aby później wygrać sprawę przed sądem, trzeba to wszystko dobrze udokumentować. Będą działania, będziemy konsekwentni, ale sprawy muszą być dobre przygotowane, jeśli chcemy je wygrać. Prócz tego będzie komisja weryfikująca, której Platforma boi się jak diabeł święconej wody. Ona ma za zadanie odbierać te nieruchomości, które zostały bezprawnie oddane przestępcom i oszustom podkreślił.
 • NA DZIŚ CO W W/W SPRAWIE SIĘ DZIEJE!?
  1.Czy był waćpan na badaniach psychiatrycznych!?
  2.Czy został pan aresztowany!?
  3.Proszę o kontakt 501510605

  Pomorska TELEWIZJA NARODOWA
  red.Sławomir Ziembiński
  www.fundacja-slawpol.eu
 • @Godny Ojciec
  Minister Patryk Jaki o reformie sądownictwa i wyłudzeniach VAT. "W Polsce potrzebna jest terapia szokowa!" [Należy podkreślić, że wymiar sprawiedliwość jest jednym z najbardziej patologicznych obszarów państwa. Sądownictwo jest jedynym obszarem, który od początku lat 90. nie zostało w żaden sposób naruszony. Nie doszło w nim do żadnego samooczyszczenia mówił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. - nie zgadzam się z tą tezą, "wymiar" jest na pierwszym miejscu patologii w państwie.!!! - WP] Kiedy usłyszymy o reformie sądownictwa i jakie zmiany ona przyniesie?
  Patryk Jaki: Minister Ziobro przedstawił główne założenia reformy, a teraz po kolei będą ujawniane projekty ustaw. Jednym z palących problemów sądownictwa, o którym słyszymy od wielu Polaków jest brak możliwości znalezienia w sądzie sprawiedliwości. Wynika to m.in. z powodu sędziów, którzy już dawno powinni zostać usunięci z zawodu, niestety nie dzieje się tak, ponieważ korporacja nie dokonała samooczyszczenia. Skutkuje to tym, że w ostatnich latach słyszeliśmy o wielkich skandalach z udziałem sędziów, którzy zachowywali się w sposób skandaliczny m.in. sędzia Milewski, który był dyspozycyjny wobec konkretnych partii politycznych. Jedyną karą za te skandaliczne czyny było przesuwanie z sądu do sądu. Chcemy to zmienić i dlatego powstanie Izba Dyscyplinarna niezależna od korporacji sądowniczych, której zadaniem będzie walczenie z takimi patologiami.

  Problemem jest także przewlekłość postępowania…

  Jest to rzeczywiście wielki problem polskiego sądownictwa. Mamy wiele pomysłów jak to zmienić. W tej chwili na ponad 10 tys. sędziów, 4 tys. pełni inne funkcje co uniemożliwia im zajmowanie się orzecznictwem. Chcemy doprowadzić do równomiernego rozkładania prac w sądach. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, kiedy sędziowie rejonowi noszą na barkach większość kwestii orzeczniczych, a sędziwie, którzy pełnia inne funkcje pracują niewiele. Jesteśmy przekonani, że po tych zmianach system zacznie lepiej działać.

  Jakie jeszcze zmiany przyniesie reforma sądownictwa?

  Wprowadzamy również niezmienność składu sędziowskiego. Dotychczas jeden sędzia mógł się zajmować jedną sprawą przez wiele lat, aby następnie wprowadzić innego sędziego, który musi zacząć wszystko od początku. Ważną zmianą, którą wprowadzamy jest również losowanie składów sędziowskich.

  Zapowiadane zmiany wystarczą, aby zmienić wymiar sprawiedliwości? Obecny stan sądownictwa związany jest z pewnością z mentalnością wielu sędziów.

  Należy podkreślić, że wymiar sprawiedliwość jest jednym z najbardziej patologicznych obszarów państwa. Sądownictwo jest jedynym obszarem, który od początku lat 90. nie zostało w żaden sposób naruszony. Nie doszło w nim do żadnego samooczyszczenia. Z obecną sytuacją nie zgadza się wielu młodych sędziów, którzy od wielu lat pomimo ciężkiej pracy, nie może doczekać się awansu. Przygotowywanymi zmianami chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy spółdzielnia sędziowska przestanie w końcu decydować, czy czyjaś kariera będzie się rozwijać, czy stanie na lata w miejscu.

  W takim razie pierwsze ataki dziwić nie mogą…

  Spółdzielnia sędziowska będzie się bronić do samego końca, wszystkimi możliwymi sposobami. Obiecaliśmy jednak obywatelom, że naprawimy wymiar sprawiedliwości i zapewniam, że będziemy w tym twardzi i konsekwentni.

  Minister Ziobro zapowiedział 25 lat kary za wyłudzenia VAT. Opozycja mówi, że to za sroga kara.

  Wystarczy spojrzeć na państwa, które nie są teoretyczne i działają sprawnie jak np. Stany Zjednoczone czy Francja, gdzie mamy wiele wieloletnich wyroków za przestępstwa gospodarcze i finansowe. Podobna sytuacja powinna być w Polsce. Trzeba podkreślić, że przez wyłudzenia z VAT z budżetu ginie rocznie w wyniku oszustw ok 50 mld zł przez co nie możemy budować szpitali, nie możemy finansować onkologi, nie możemy pomóc rodzinom. Polska rozwija się kilka razy wolniej niż mogłaby się rozwijać, a kilku złodziei na tym zarabia, naszym zadaniem jest, aby państwo polskie przestało działać teoretycznie.

  Zarzuca się również, że kara jest zbyt sroga, a równocześnie za inne równie duże przestępstwa kary są nieadekwatne.

  Nie zgadzamy się z tym. Uważamy, że w Polsce potrzebna jest terapia szokowa. W Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z wyrokami po 20 lat za przestępstwa podatkowe. Pamiętajmy, że mówimy o wyjątkowej sytuacji, kiedy ktoś przez wiele lat w sposób umyślny wyłudzał wielkie pieniądze z VAT-u. Mówimy o firmach, które stworzyły swoją działalność polegającą wyłącznie na wyłudzaniu pieniędzy od wszystkich obywateli. I tylko dla nich zarezerwowane są te kary.

  Na koniec zapytam jeszcze o Komisję Weryfikacyjną. Temat ucichł, ale z pewnością w tej sprawie wiele się dzieje.

  Projekt byłby uchwalony, gdyby nie cyrk, którzy urządziła opozycja zatrzymując prace sejmowe w grudniu. Czekamy, aż Sejm zakończy swój bieg i Komisja Weryfikacyjna ruszy. Mam nadzieje, że w maju.

  W międzyczasie do skutku nie doszedł kolejny przetarg na audyt w Ratuszu…

  Jest oczywiste, że Ratusz będzie robił wszystko, aby torpedować nasze prace i żeby nic nie zostało wyjaśnione. Komisja Weryfikacyjna przyniosła jednak już swoje pierwsze owoce, mimo iż jeszcze nie powstała. Zwróćmy uwagę, że ludzie zaczęli odzyskiwać pamięć. Hanna Gronkiewicz-Waltz zaczęła sama na siebie donosić, a dodatkowo wstrzymano wszystkie zwroty. Można więc powiedzieć, że Komisja zaczęła działać.
  Rozmawiał Kamil Kwiatek.
  Ps..Dobrze, że to widzicie. Należy dogłębnie oczyścić ten wrzód na ciele Państwa Polskiego a ranę wypalić.. Bandyci w togach są nadal przeświadczeni o swojej "boskości". Wyssali to z talmudycznym mlekiem "sfoje mamełe". Najwięksi obrońcy praworządności i demokracji, złodzieje Neumany i Budki z wodogłowiem zakwiczą i zaplują się. ..Jeżeli już szanowny p. Minister powołuje się na Stany Zjednoczone, to ja czekam na sumowanie kar za przestępstwa i ławy przysięgłych. Panie min. Jaki, Panie min. Ziobro cała uczciwa Polska czeka uzdrowienie i eliminację tej specjalnej kasty nadludzi, sędziów, prokuratorów. Wiedzcie, że sądownictwa nie uzdrowi się dokąd nie usunie się siedliska żydobolszewickich żmij z KRS lub całkowitej likwidacji KRS!. Ta kasta z KRS-u decyduje o prezesurach sędziów. Korupcja będzie nadal kwitnąć jak ma nadbudowę w żydobolszewickim KRS. Zwyczajnie jest za dużo naćpanych, fizycznie ułomnych i intelektualnie zdeprawowanych latorośli żydopostkomunistycznej palestry! Od żydobolszewika Zolla który pokonał granice kompatybilności starych prawnych drewnianych kloców komunistycznego prawa z nowymi lewackimi klockami lego tak mamy....Musowo ukrócić wpływy starych ubeckich sędziów na nowo mianowanych. Tych z ubeckiego nadania przeegzaminować i na cieciów przekwalifikować. Koniecznie!!! Bez fizycznej likwidacji żydoubekistanu nie będzie wolności. Tylko kompletne rozmontowanie powiązań i odsunięcie żydoubekistanu od jakiejkolwiek formy władzy i pieniędzy pozwoli na uwolnienie Polaków od PRL.Tylko OPCJA ZERO!!! a poparcie społeczeństwa dla sprawy z 99% plus. Zdrowa część społeczeństwa , a tych obywateli na pewno jest większość, powinna poprzeć rząd w przeprowadzeniu reformy wymiaru sprawiedliwości i rozgonić sędziowską klikę. A jeżeli oPOzycja uważa, że to zbyt srogo ? toż to u nich jest cała masa takich co POwinni dostać po 150 lat za mega złodziejstwa od ręki i w ciemno.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30